همیاری

 روش های همیاری و کمک به موسسه خیریه مردم نهاد آبشار عاطفه های امام رضا (ع) نمایندگی گتوند

شماره حساب بانک ملی : ۰۳۴۶۷۴۴۲۳۹۰۰۹

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۸۸۲۹۵۶۳

<<<شماره حساب و شماره کارت به نام موسسه خیریه آبشار عاطفه ها می باشد>>>

نوع حمایت: نقدی و غیر نقدی

راه اندازی و میزبانی توسط پرسیوا